> Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. - staramy się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Wyłączenia

 • Część plików graficznych jest wyłączona z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: kierownik Krystyna Oszczudłowska.
 • E-mail: opswilczyce@poczta.onet.pl
 • " target='_blank'>id="a11y-email">opswilczyce@poczta.onet.pl
 • Telefon: 158377226

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach
 • Adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wilczyce 174
  27-612 Wilczyce
 • E-mail: opswilczyce@poczta.onet.pl
 • Telefon: 158377226

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Brak obszaru kontroli, wejścia ogólnodostępne
 2. Wind brak, korytarz i schody dostępne,
 3. Wejście dostosowane do osób niepełnosprawnych – podjazd dla wózków. Ośrodek znajduje się na parterze,
 4. Miejsca dla osób niepełnosprawnych są wyznaczone na parkingu przed Urzędem Gminy
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: brak informacji.
 6. Brak tłumacza języka migowego.
 

Opublikowane przez: Rafał Krawiec | Data wprowadzenia: 2020-09-28 12:29:27.
Data wprowadzenia: 2020-09-28 12:29:27
Opublikowane przez: Rafał Krawiec
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
Kierownik jednostki
Robert Paluch
Kontakt:
Tel: (+48 15) 837-72-75, 837-72-32, 837-73-93
Fax: (+48 15) 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl