> Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie spraw drogą elektroniczną

Szanowni Państwo,

coraz częściej mamy pytania od Obywateli, jakie sprawy mogą Oni załatwić drogą elektroniczną przez portal empatia.mpips.gov.pl oraz przez jakie Banki można składać wnioski 500+
i świadczenie Dobry Start.

Przygotowane zostały dla Państwa do wykorzystania dwa zestawienia:

  1. Wnioski elektroniczne jakie można przesłać przez Portal Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl) do Jednostek Organizacyjnych, Pomocy Społecznej (JOPS)/ Urzędów realizujących zadania z obszarów: SR/SW/FA/ON/RKZ
Obszar

Symbol wniosku

Nazwa formularza elektronicznego na Portalu empatia.mpips.gov.pl
w zakładce eWnioski

Świadczenie Wychowawcze

SW-1

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

SDS-1

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+)

Świadczenia
Rodzinne

SR-1

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;

SR-2

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka "Becikowe"

SR-3

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;

SR-4

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego;

SR-5

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;

SR-6

Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. nr 45, poz. 200, z późn. zm.);

SR-7

Wniosek o świadczenie rodzicielskie.

SR-8

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia "Za życiem"

Fundusz
Alimentacyjny

FA-1

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

Karta Dużej
Rodziny

KDR

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Pomoc Społeczna

PS-1

Wniosek o przyznanie pomocy społecznej;

PS-2

Powiadomienie o zmianie sytuacji życiowej;

PS-3

Wniosek o pomoc społeczną dla innej osoby /rodziny.

Opieka
nad dzieckiem
do lat 3

RKZ-1

Wniosek o wpis do rejestru żłobków /  klubów dziecięcych;

RKZ-2

Informacja o zmianie danych w rejestrze żłobków / klubów dziecięcych;

RKZ-3

Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków / klubów dziecięcych.

Turnusy
rehabilitacyjne i organizatorzy
turnusów-Rejestry

ON-1

Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehebilitacyjnych,
w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

ON-2

Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających
z dofinansowania państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Wnioski procesowe określone Kodeksem Postępowania Administracyjnego (KPA)

ZS-1

Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy;

ZS-2

Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie
na raty spłaty należności, odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie);

ZS-3

Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej;

ZS-4

Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia;

ZS-5

Odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie;

ZS-6

Korespondencja w sprawie do jednostki terenowej.

 

 Dodatkowo wskazać należy, że na Portalu Emp@tia udostępnione są następujące usługi
dla Obywateli:

1)    Wykaz Partnerów Karty Dużej Rodziny http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr;

2)   Mapa żłobków i klubów dziecięcych target='_blank'>https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych;

3)    Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow;

4)    Wykaz Dziennych Opiekunów   http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow /rodzina/d3/wykaz-dziennych-opiekunow;

5)    Rejestr Ośrodków Turnusów Rehabilitacyjnych http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-osrodkow;

6)    Rejestr Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych http://empatia.mpips.gov.pl/web /piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-organizatorow;

7)    Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej RJPS (m.in.: OPS, MOPS, PCPR, ROPS, WPS UW, DPS, CIS, KIS, OIK, OW-DPS, OW-N, PIK) http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/ps/rejestr.

2. Banki, przez które można wysłać: wniosek 500+ / wniosek SDS oraz przez który Bank można założyć Profil Zaufany

 Lp.

Banki:

skrót

300+ (SDS)

500+ (SW)

Profil Zaufany (PZ)

1

Alior Bank S.A.

ALB 

Tak

Tak

nie dotyczy

2

Bank PKO BP

PKO 

Tak

Tak

Tak

3

Bank PKO BP / Inteligo

PKO 

Tak

Tak

Tak

4

Bank Pocztowy S.A.

POC 

Tak

Tak

nie dotyczy

5

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 

BPS 

Tak

Tak

nie dotyczy

6

Bank Zachodni WBK S.A

WBK 

nie dotyczy

Tak

Tak

7

BGŻ BNP Paribas S.A

BNP

Tak- od sierpnia 2018

Tak

nie dotyczy

8

Credit Agricole Bank Polska S.A.

CRE

Tak

Tak

nie dotyczy

9

Euro Bank S.A.

EUR 

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

10

Getin Noble Bank S.A.

GET

Tak

Tak

nie dotyczy

11

ING Bank Śląski S.A.

ING 

Tak

Tak

Tak

12

mBank S.A.

MBK 

Tak

Tak

Tak

13

Millennium S.A

MIL 

Tak

Tak

Tak

14

Nest Bank S.A.

FMB 

Tak

Tak

nie dotyczy

15

PEKAO S.A.

PEO 

Tak

Tak

Tak

16

PLUS BANK S.A.

PLU

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

17

Raiffeisen Bank Polska S.A.

RAI 

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

18

SGB-Bank S.A.

SGB 

Tak

Tak

nie dotyczy

19

ZUS

ZUS 

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

20

Envelo

 

nie dotyczy

nie dotyczy

Tak

 

Opublikowane przez: Rafał Krawiec | Data wprowadzenia: 2018-11-23 11:01:29 | Data modyfikacji: 2018-11-23 11:02:12.
Świadczenia pomocy społecznej

Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego

Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać w siedzibie tut. Ośrodka. Wnioski przyjmowane są przez pracownika socjalnego w pokoju numer 3 lub przez pracownika socjalnego pracującego z rodziną. Każdy wniosek jest rejestrowany i nadaje się mu kolejny numer porządkowy

W terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. Podczas przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny rozeznaje sytuację osobistą, dochodową, majątkową, rodzinną osoby i rodziny na podstawie następujących dokumentów:

Dowodu osobistego,
Skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia, do wglądu w przypadku gdy dziecko nie figuruje w dowodzie osobistym opiekuna prawnego
Dokumentów określających status cudzoziemca
Decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego
Orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia lub orzeczenia o niezdolności do pracy lub o niepełnosprawności - stopniu niepełnosprawności
Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia zdrowotne, składek emerytalnych i rentowych w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenia chorobowe
Zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej albo spółdzielni kółek rolniczych zawierającego informację o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe.
Zaświadczenie pracodawcy o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne oraz o okresach nieskładkowych
Dowodu otrzymania renty lub emerytury, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego,
Zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych,
Zaświadczenia z gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej, lub szkoły wyższej potwierdzającego kontynuowanie nauki,
Decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu lub odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, dodatku akwizycyjnego lub zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji osób bezrobotnych lub poszukujących pracy,
Decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego
Legitymacji ubezpieczeniowej podaną kwota, od której naliczane są składki na ubezpieczenie społeczne,
Zaświadczenia z KRUS potwierdzającego zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników.
Zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń społecznych o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolnicza działalność gospodarczą
Zaświadczenia naczelnika Urzędu Skarbowego zawierające informacje o wysokości przychodów w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą
Zaświadczenia lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne
Oświadczenie o stanie majątkowym, odmowa złożenia oświadczenia może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia.

W przypadku gdy o przyznanie świadczenia ubiega się osoba z zaburzeniami psychicznymi i nie można ze względu na jej stan zdrowia uzyskać podczas wywiadu wymaganych informacji lub dokumentów pracownik socjalny odnotowuje ten fakt w kwestionariuszu wywiadu,

W terminie przewidzianym w Kodeksie Postępowania Administracyjnego wydaje się decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy z środków pomocy społecznej. Od decyzji przysługuje stronie wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Odbiór decyzji następuje w siedzibie tutejszego Ośrodka lub za pośrednictwem poczty. Świadczenia pieniężne są wypłacane w kasie Banku Spółdzielczego w Wilczycach na podstawie dowodu osobistego.

Decyzje o przyznaniu i odmowie przyznania świadczenia oraz dokumenty księgowe i kadrowe są ewidencjonowane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawiec | Data wprowadzenia: 2018-11-23 10:33:26 | Data modyfikacji: 2018-11-23 11:02:12.
Data wprowadzenia: 2018-11-23 10:33:26
Opublikowane przez: Rafał Krawiec
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
Kierownik jednostki
Robert Paluch
Kontakt:
Tel: (+48 15) 837-72-75, 837-72-32, 837-73-93
Fax: (+48 15) 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl