> Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi.

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.


I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach, 27-612 Wilczyce 174

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego jest postępowaniem, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro zgodnie a art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznie 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017r. poz. 1579 z pózn. zm.).

III. Przedmiot zamówienia:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych logopedycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania:
dla 1 dziecka z terenu Gminy Wilczyce.

IV. Charakter umowy
- umowa cywilno-prawna
okres obowiązywania: od dnia zawarcia umowy do 31. grudnia 2019 r.

V. Istotne warunki zamówienia:
Godzina usługi jest godziną zegarową liczoną jako faktycznie przepracowany czas w miejscu zamieszkania dziecka, bez czasu dojazdu lub dojścia do miejsca zamieszkania. Ilość przyznanych godzin uzależniona od stawki godzinowej za świadczoną usługę oraz od posiadanych środków finansowych. W przypadku zmiany liczby dzieci wymagających opieki lub zmiany liczby godzin, do rozliczenia przyjęta zostanie godzinowa stawka podana przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
Usługi mogą być świadczone w dowolnych dniach tygodnia, w tym w dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach ustalonych wspólnie przez specjalistę (Wykonawcę usług) i rodzica dziecka.
Wykonawca opracowuje harmonogram realizacji usług oraz program realizacji usług z wyszczególnieniem metod i technik pracy, które przedkłada Zamawiającemu.
Wykaz świadczonych usług potwierdzony przez rodzica Wykonawca przedkłada do Zamawiającego łącznie z rachunkiem do 2 dnia miesiąca następnego , za miesiąc grudzień do 29 grudnia.

VI. Ogólny zakres wykonywanych czynności:
Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą polegać na:
- uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
- kształtowania umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb i komunikowania z otoczeniem,
- współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego,

VII. Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze:
Na podstawie § 3.1.rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 z 2005r poz.1598 z póżn.zm.) specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu:
1. pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dajacego wiedzę i umiejetności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
2. osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
- szpitalu psychiatrycznym,
- jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
- ośrodku terepeutyczno-wychowawczym,
- zakładzie rehabilitacji
oraz doświadczenie
3. osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług

 

VIII. Wymagana dokumentacja
1. Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych,
2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych pkt.VII ppkt 1,
3. Dokumenty potwierdzające odbyty staż (pkt. VII ppkt 2 ) , przeszkolenie w zakresie prowadzenie treningów umiejętności społecznych, oraz dotychczasowe doświadczenie w prowadzeniu w.w. usług,
4. W przypadku ubiegania się o realizację zamówienia przez osoby prawne należy do oferty dołączyć dodatkowe nastepujące dokumenty:
- aktualny odpis właściwego rejestru, jeąeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawiony nie wczrśniej niż 6 m-cy przed upływem twrminu składania ofert(uprawnienie do występowania w obrocie prawnym, określające formę prawną lub status prawny, m-sce rejestracji, siedzibęe regon itp. - oryginał kopia poświadczona notarialnie),
- zaświadczenie Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłatach podatkowych- niestarsze niż 2 m-ce przed upływem terminu składania oferty,
zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłatach składek na ubezpieczenia niestarszr niż 2 m-ce przed upływem skladania oferty
Przedłożenie kompletu dokumentów potwierdzających spełnienie w.w. wymogów stanowi warunek rozpatrzenia złożonej oferty.

IX. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta powinna być sporzadzona na formularzu ofertowym wg załączonego wzoru,
2. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona jako cena w złotych polskich i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny,
3. Cenę należy podać z dokladnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającycm a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w zł polskich.
4. Oferta jak również wszystkie inne dokumenty , stanowiące integralną cześć muszą być podpisane przez Wykonawcę.

X. Informacje dodatkowe
1. niniejsze zapytanie ofertowe nie obliguje Zamawiającego do zawarcia umowy,
2. otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego,
3. po wybraniu najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym oferentem, pozostałe oferty nieodebrane w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia podlegają komisyjnemu zniszczeniu,
4. wybrany Wykonawca przedłoży do wglądu Zamawiającego oryginały dokumentów wykazanych w pkt VII.

XI. Opis sposobu złożenia oferty oraz miejsce i termin:
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym długopisem.Oferta winna by ć podpisana przez osobę uprawniną.
Oferta powinna być dostarczona w terminie do 23 kwietnia 2019r do godz.15,00 za pośrednictwem poczty lub osobiście
Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu) i nie będą zwracane do kierującego ofertę.
Przedłożenie kompletu dokumentów potwierdzających spełnienie w.w. wymogów stanowi warunek rozpatrzenia złożonej oferty.
W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą w zamknietej kopercie z dopiskiem „ Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

XII. Ocena ofert i kryteria
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjasnień dotyczących treści złożonych dokumentów.
2. Jedynym kryterium oceny jest cena.
3. Oferty oceniane bądą na podstawie całkowitej ceny brutto podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym stanowiącymzałącznik do niniejszego zapytania ofertowego oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów.
4. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty złożone z kompletem dokumentów wskazanych w pkt. VIII.
5. Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego nie przysługuje odwołanie.

Osoba do kontaktu:
specjalista pracy socjalnej Anna Kilijańska tel. 15/8377226w.21 w godz. 7.30 -10.00


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wilczycach

 

 

 


załącznik nr 1


……………………………………………
m-ść, data

………………………………………
dane oferenta

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach
27-612 Wilczyce 174


Oferta na specjalistyczne usługi opiekuńcze logopedyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych na terenie Gminy Wilczyce, składam/my następującą ofertę:

1. Oferuję/my wykonanie zamówienia za kwotę netto ……………………. zł
podatek VAT(stawka …………% )
kwota brutto ……………………… zł
za jedną godzinę usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
słownie : ………………………………………………………………………

2. Nazwa/ imię nazwisko …………………………………………………………….
adres ……………………………………………………………………………….
tel./e-mail …………………………………………………………………………
regon,nip,pesel …………………………………………………………………….

Oświadczam, że w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy i do realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

…………………………………………………….
czytelny podpis osoby uprawnionej

Załączniki:
1. ……………………………………….
2. ……………………………………….
3. ……………………………………….
4. ……………………………………….

 

Opublikowane przez: Rafał Krawiec | Data wprowadzenia: 2019-04-07 20:40:54.
INFORMACJA O WYNIKU OTWARTEGO NABORU PARTNERA

Gmina Wilczyce/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach 27-612 Wilczyce 174, działając w oparciu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) informuje o wyborze partnera, w otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie- tryb pozakonkursowy.

I. W postępowaniu jako najkorzystniejszą komisja wybrała ofertę nr 1 - Oferenta:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55,25-950 Kielce

Uzadadnienie w pliku do pobrania poniżej.

 
INFORMACJA O WYNIKU OTWARTEGO NABORU PARTNERA.doc

Opublikowane przez: Rafał Krawiec | Data wprowadzenia: 2018-12-18 12:48:14.
OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie – tryb pozakonkursowy.

załącznik 1 do ogłoszenia.docx

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA.docx

 

Opublikowane przez: Rafał Krawiec | Data wprowadzenia: 2018-11-23 11:54:40 | Data modyfikacji: 2018-11-23 11:58:34.

Zobacz:
 Oferty pracy .  Zamówienia publiczne .  Rodziny wspierające . 
Data wprowadzenia: 2018-11-23 11:54:40
Data modyfikacji: 2018-11-23 11:58:34
Opublikowane przez: Rafał Krawiec
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
Kierownik jednostki
Robert Paluch
Kontakt:
Tel: (+48 15) 837-72-75, 837-72-32, 837-73-93
Fax: (+48 15) 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl