> Ogłoszenia

Ogłoszenia

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Świadczenie
usług schronienia dla 3 osób bezdomnych

Wilczyce, dnia 04.11.2019 roku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. Zamawiający:

Gmina Wilczyce działająca za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach


II. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług schronienia dla 3 osób bezdomnych (2 mężczyzn i 1 kobiety) w postaci:
- schroniska dla osób bezdomnych, lub
- schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
spełniających następujące warunki:
a) status bezdomnego;
b) ostatnie miejsce zameldowania w gminie Wilczyce;
c) konieczność zapewnienia pomocy w formie schronienia.

2. Warunki zamówienia:
2.1. Każdorazowe umieszczenie danej osoby odbywa się na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku, wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach Decyzje zawierać będą: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zostaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni od dnia podjęcia świadczenia usług.

2.2. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia usług oraz standardu obiektu określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896).

2.3. Liczba osób wymagających schronienia:
Ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają udzielenia schronienia w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wilczyce, dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.

2.4. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 7 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do 25 grudnia.

2.5. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do OPS, przy czym:
a) podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia;
b) Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

2.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.


3. Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2020r do dnia 31.12.2020 roku.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

4.1. Wymagania niezbędne: w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

4.2. Wymagania dotyczące lokalu schroniska: Wykonawca winien posiadać warunki lokalowe określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896). Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia.

4.3. Stawkę dziennego pobytu dla 1 osoby należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca zobowiązany jest do wskazania stawki brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.

4.4. Dopuszcza się składania ofert częściowych

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument określający podstawę prawną działalności podmiotu, z zastrzeżeniem, ważności dokumentu 3 m-ce od daty wydania
- w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
- w przypadku pozostałych podmiotów‐ inny dokument właściwy dla podmiotu,
- dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii , pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej ,
- inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające:
- upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,
- zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wilczycach,
- upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie,
- odpis statutu.

6. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.
Imię i Nazwisko : Teresa Dybiec
Tel. 15/8377226w.24
E‐mail: opswilczyce@poczta.onet.pl

7. Termin związania ofertą: 31.12.2020 roku
8. Opis sposobu przygotowywania ofert: Oferty należy sporządzić w języku polskim, pisemnie pod rygorem nieważności.
9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Oferty można składać drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach, 27-612 Wilczyce 174, z dopiskiem: „Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wilczyce”

Oferty należy składać do 10 grudnia 2019r

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 14 dni roboczych i zostanie opublikowane stronie internetowej www.jo.wilczyce.pl. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
- najniższa cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta,
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

04.11.2019...Krystyna Oszczudłowska -kierownik OPS
data i podpis Kierownika Zamawiającego

 
Pełny tekst zaproszenia wraz z załącznikami

Opublikowane przez: Rafał Krawiec | Data wprowadzenia: 2019-11-04 23:45:32 | Data modyfikacji: 2019-11-04 23:49:09.
Informacja ws Udzielenia schronienia dla osób
bezdomnych z terenu Gminy Wilczyce

Informuje się iż na zamieszczone zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wilczyce wpłynęło 2 oferty:
1. Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi , Lipowa 11, 27-500 Opatów, prowadzone przez Zgromadzenie Śióstr Miłosierdzia Sw. Wincentego a Paulo Prowincja Warszawska

2. Schronisko dla bezdomnych ul. Zwierzyniecka 22a , 39-400 Tarnobrzeg, prowadzone przez Parafię pw Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 Schronisko dla bezdmonych ul. Zwierzyniecka 22a , 39-400 Tarnobrzeg prowadzone przez Parafię pw Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu oferujące schronienie dla bezdomnych kobiet i mężczyzn

 

Krystyna Oszczudłowska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Opublikowane przez: Rafał Krawiec | Data wprowadzenia: 2019-01-25 15:06:58 | Data modyfikacji: 2019-11-04 23:49:09.
Ponowne ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT -
świadczenie usług schronienia dla 3 osób
bezdomnych
 
Ponowne zapytanie na schronisko 2019

Opublikowane przez: Rafał Krawiec | Data wprowadzenia: 2019-01-08 14:37:00 | Data modyfikacji: 2019-11-04 23:49:09.
Informacja ws Udzielenia schronienia dla osób
bezdomnych z terenu Gminy Wilczyce

Informuje się iż na zamieszczone zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wilczyce nie wpłynęła żadna oferta.

Krystyna Oszczudłowska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Opublikowane przez: Rafał Krawiec | Data wprowadzenia: 2019-01-08 14:35:08 | Data modyfikacji: 2019-11-04 23:49:09.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - świadczenie
usług schronienia dla 3 osób bezdomnych
 
ZAPYTANIE.schroniska.2019.doc

Opublikowane przez: Rafał Krawiec | Data wprowadzenia: 2018-11-26 20:31:23 | Data modyfikacji: 2019-11-04 23:49:09.

Zobacz:
 Oferty pracy .  Zamówienia publiczne .  Rodziny wspierające . 
Data wprowadzenia: 2018-11-26 20:31:23
Opublikowane przez: Rafał Krawiec
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
Kierownik jednostki
Robert Paluch
Kontakt:
Tel: (+48 15) 837-72-75, 837-72-32, 837-73-93
Fax: (+48 15) 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl