> Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny

Zarządzenie Nr 1/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wilczycach z dnia 10 styczna 2018 w
sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego w OPS w
Wilczycach
 
Zarzadzenie nr 1-2018 w sprawie zmian regulaminu organizacyjnego OPS.pdf

Opublikowane przez: Rafał Krawiec | Data wprowadzenia: 2018-11-23 12:33:11.
Zarządzenie Nr 5/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wilczycach z dnia 4 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr 5/2013
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach
Z dnia 4lipca 2013 r.


w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilczycach

 

Na podstawie § 7 ust. 3 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIV/82/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wilczycach (Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego poz. 2025 ), §33 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach przyjętego Zarządzeniem Nr 8/2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach z dnia 30 listopada 2012r w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilczycach, zarządzam co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach przyjętym Zarządzeniem Nr 8/2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach z dnia 30 listopada 2012r wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 23 po pkt.21 dodaje się pkt. 22 w brzmieniu :
„22) w przypadku nieobecności księgowej Ośrodka przeprowadzenie czynności związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i odprowadzenia należnych składek w formie papierowej i elektronicznej”,
2. w § 24 po pkt.21 dodaje się pkt. 22 w brzmieniu:
„22) w przypadku nieobecności księgowej Ośrodka przeprowadzenie czynności związanych z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego , bieżącego regulowania opłat i należności Ośrodka, w formie papierowej i elektronicznej”,
3. w § 27 po ust.1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2.W przypadku zaistnienia potrzeby wykonania obowiązków służbowych poza normatywnym czasem pracy, wymienieni w ust. 1 pracownicy, wykonują je po godzinach pracy zawiadamiając o tym Kierownika Ośrodka. Za wykonywanie zadań służbowych poza ustalonymi godzinami przysługują godziny wolne do odebrania, w terminie tygodnia od zaistniałego zdarzenia, lub gratyfikacja pieniężna.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawiec | Data wprowadzenia: 2018-11-14 18:19:55 | Data modyfikacji: 2018-11-14 18:21:22.
Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wilczycach
 
Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach

Opublikowane przez: Rafał Krawiec | Data wprowadzenia: 2012-11-08 10:02:47 | Data modyfikacji: 2018-11-14 18:22:07.
Data wprowadzenia: 2012-11-08 10:02:47
Data modyfikacji: 2018-11-14 18:22:07
Opublikowane przez: Rafał Krawiec
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
Kierownik jednostki
Robert Paluch
Kontakt:
Tel: (+48 15) 837-72-75, 837-72-32, 837-73-93
Fax: (+48 15) 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl