jo.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Jednostek Organizacyjnych www.wilczyce.pl
OPS w Wilczycach > Rodziny wspierające strona główna 

Rodziny wspierające

Ogłoszenie o naborze – rodziny wspierające

Ogłoszenie o naborze – rodziny wspierające
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających
 Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2018r. poz. 998 z późn. zm.)
Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.
Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci.
Jest to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki
i wychowania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie:
• w opiece i wychowaniu dzieci,
• prowadzeniu gospodarstwa domowego,
• kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:
• ma stałe źródło utrzymania,
• ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,
• uzyska zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,
• przebywa na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo umyślne.
Aby zostać rodziną wspierającą należy:
• złożyć wniosek na rodzinę wspierającą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilczycach,
• udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
• uzyskać pozytywną opinię kierownika Ośrodka,
• podpisać umowę, na podstawie, której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.
Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, po przeprowadzeniu  w miejscu zamieszkania rodziny, rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rodzina wspierająca zatrudniona jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.
(informacje szczegółowe P.Teresa Dybiec – starszy pracownik socjalny)

 
wniosek-rodziny-wspierajace.odt

Opublikowane przez: Rafał Krawiec | Data wprowadzenia: 2019-08-21 11:55:14.

Zobacz:
 Status prawny .  Informacje o Organach .  Statut OPS .  Przyjmowanie i załatwianie spraw .  Regulamin organizacyjny .  Ewidencje, rejestry i archiwa .  Strategie i Programy .  Działalność  .  Kontrole zewnętrzne .  Ogłoszenia .  Informacje nieudostępnione .  Zarządzenia .  Sprawozdawzość .  Deklaracja dostępności . 
Data wprowadzenia: 2019-08-21 11:55:14
Opublikowane przez: Rafał Krawiec
  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.wilczyce.pl